در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در شرکت گهر زمین صورت پذیرفت:

تولید و توسعه بر محور بومی‌سازی

تب‌های اولیه

اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در شرکت سنگ آهن گهر زمین، منتج به شکل‌گیری ایده و تفکر بومی‌سازی از سال 1395 در قالب راهبرد “تولید و توسعه بر محور بومی‌سازی”، به‌عنوان یکی از الزامات تولید و توسعه در شرکت گردیده است. بر همین اساس، در سیاست‌گذاری برنامه¬های اجرایی و در پرتو حمایت‌های مدیریتی و مبتنی بر تخصص، تجارب و اعتماد به نفس مهندسین شرکت، بومی‌سازی نیازهای صنعتی، از قطعات شروع گردیده و در ادامه، مجموعه‌ها و تجهیزات و سپس، خطوط تولید را در بر گرفته است.

اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در شرکت سنگ آهن گهر زمین ، منتج به شکل‌گیری ایده و تفکر بومی‌سازی از سال 1395 در قالب راهبرد “تولید و توسعه بر محور بومی‌سازی”، به‌عنوان یکی از الزامات تولید و توسعه در شرکت گردیده است. بر همین اساس، در سیاست‌گذاری برنامه¬های اجرایی و در پرتو حمایت‌های مدیریتی و مبتنی بر تخصص، تجارب و اعتماد به نفس مهندسین شرکت، بومی‌سازی نیازهای صنعتی، از قطعات شروع گردیده و در ادامه، مجموعه‌ها و تجهیزات و سپس، خطوط تولید را در بر گرفته است.

شایان ذکر است، ماحصل اجرای پروژه های عملیاتی بومی سازی، تاکنون، منتهی به جلوگیری از خروج ارز سالیانه، به میزان حدود 9 میلیون یورو در سطح شرکت گردیده و پتانسیل جلوگیری از خروج ارز سالیانه به-میزان حدود 39 میلیون یورو در سطح ملّی را می تواند ایفا نماید.

دسته بندی: 
هنوز امتیازی ثبت نشده

نظر شما چیست؟