نحوه قیمت‌گذاری فولاد در بورس کالا مشخص نشده است

تب‌های اولیه

زمان ارجاع دهندهکاربرکارکردها
2022-07-01 20:04node/55/trackناشناسجزئیات
2022-07-01 11:12node/55/trackناشناسجزئیات
2022-06-27 11:23node/55/trackناشناسجزئیات
2022-06-20 18:11node/55/trackناشناسجزئیات
2022-06-18 09:07node/55/trackناشناسجزئیات
2022-06-14 08:44node/55/trackناشناسجزئیات
2022-05-28 15:34node/55/trackناشناسجزئیات
2022-05-25 07:02node/55/trackناشناسجزئیات
2022-05-06 22:46node/55/trackناشناسجزئیات
2022-04-24 07:12node/55/trackناشناسجزئیات
2022-04-18 03:44node/55/trackناشناسجزئیات
2022-04-17 20:05node/55/trackناشناسجزئیات
2022-04-17 11:43node/55/trackناشناسجزئیات
2022-04-16 04:50node/55/trackناشناسجزئیات
2022-04-12 04:37node/55/trackناشناسجزئیات
2022-04-01 20:12node/55/trackناشناسجزئیات
2022-03-27 16:28node/55/trackناشناسجزئیات
2022-03-25 21:02node/55/trackناشناسجزئیات
2022-03-20 05:06node/55/trackناشناسجزئیات
2022-03-15 21:26node/55/trackناشناسجزئیات
2022-02-28 12:52node/55/trackناشناسجزئیات
2022-02-28 10:21node/55/trackناشناسجزئیات
2022-02-19 09:05node/55/trackناشناسجزئیات
2022-02-15 07:39node/55/trackناشناسجزئیات
2022-02-10 22:31node/55/trackناشناسجزئیات
2022-02-09 21:59node/55/trackناشناسجزئیات
2022-02-01 19:05node/55/trackناشناسجزئیات
2022-02-01 15:48node/55/trackناشناسجزئیات
2022-02-01 08:12node/55/trackناشناسجزئیات
2022-01-29 08:45node/55/trackناشناسجزئیات