چادرملو 250 هزار تن سنگ آهن برای تامین نیاز واحدهای فولادی به ویژه ذوب آهن اصفهان به صورت حراج باز در بورس کالا عرضه خواهد کرد

تب‌های اولیه

زمان ارجاع دهندهکاربرکارکردها
2022-08-06 20:08https://old.madanname.irناشناسجزئیات
2022-08-06 20:04node/6025/trackناشناسجزئیات
2022-08-04 11:38node/6025/trackناشناسجزئیات
2022-07-27 14:07node/6025/trackناشناسجزئیات
2022-07-26 17:58node/6025/trackناشناسجزئیات
2022-07-14 11:32node/6025/trackناشناسجزئیات
2022-07-13 07:05node/6025/trackناشناسجزئیات
2022-07-13 06:49node/6025/trackناشناسجزئیات
2022-07-12 00:16node/6025/trackناشناسجزئیات
2022-07-09 19:56node/6025/trackناشناسجزئیات
2022-07-09 11:26node/6025/trackناشناسجزئیات
2022-07-09 09:33node/6025/trackناشناسجزئیات
2022-07-09 00:23node/6025/trackناشناسجزئیات
2022-07-08 18:57node/6025/trackناشناسجزئیات
2022-07-03 13:45node/6025/trackناشناسجزئیات
2022-07-01 16:28node/6025/trackناشناسجزئیات
2022-07-01 12:25node/6025/trackناشناسجزئیات
2022-06-26 15:21node/6025/trackناشناسجزئیات
2022-06-18 13:12node/6025/trackناشناسجزئیات
2022-06-17 08:48node/6025/trackناشناسجزئیات
2022-06-15 14:17node/6025/trackناشناسجزئیات
2022-06-01 15:44node/6025/trackناشناسجزئیات
2022-05-24 20:01node/6025/trackناشناسجزئیات
2022-05-24 11:49node/6025/trackناشناسجزئیات
2022-05-15 04:37node/6025/trackناشناسجزئیات
2022-05-04 19:22node/6025/trackناشناسجزئیات
2022-04-30 16:21https://old.madanname.ir/ناشناسجزئیات
2022-04-30 15:11https://old.madanname.ir/ناشناسجزئیات
2022-04-23 22:20https://old.madanname.ir/ناشناسجزئیات
2022-04-21 19:46node/6025/trackناشناسجزئیات