ایمان یعقوبی

سالهاست تحریم هم علت است و هم بهانه. البته که تحریم و انزوای سیاسی- اقتصادی می تواند علت بسیاری از گرفتاری های امروزمان باشد. با این وجود هر گاه نمی‌توانیم از عهده مسئولیتی برآییم، دیواری کوتاهتر از تحریم نیست، این گره زدن بند ناف همه گرفتاریها و ناکامی ها به تحریم خطاست، چرا که نگاهمان را از خود برمی گیرد و به عنصر خارجی معطوف می نماید.  در شرایط تحریم چرخ صنعت به سختی می چرخد و فرصتهای زیادی از دست خواهد رفت.