ایمان یعقوبی

صنعت یک کشور را قلب تپنده اقتصاد آن می دانند. بدین ترتیب یکی از وجوه پویایی اقتصاد یک‌ کشور به قدرت و تولید صنعتی آن برمی گردد مکانیسم پیشرفت صنعت و‌ مدلهای شکوفایی صنعتی را می توان بر پایه، ساختار- کارگزار تعریف نمود.بنابراین یک ساختار مدون و مدرن صنعتی نیازمند کارگزار لایق و‌توانمند است. فارغ از مدلهای مدیریت از کلاسیک تا مدرن و فرامدرن این امر نوعا ثابت است. در ایران مدیران توانمندی که در عرصه اقتصاد  صنعت خوش درخشیدند کم نیستند. اهالی صنعت خداداد غریب پور را به خوبی می شناسند.